ASKÖ Fussballschule Linz

ASKÖ Fussballschule Linz

Vereinsnummer: 4034
Angererhofweg 16, 4030 Linz, Österreich

Funktionäre:

Sportlicher Leiter: Raul Andrei Scarlat
(raul@fussballschule-linz.at / )

Obmann: Raul Andrei Scarlat
(raul@fussballschule-linz.at / )

Nachwuchsleiter: Jakov Vukadin
(jakovvukadin90@gmail.com / 0664/503 11 74)

Mannschaften:

Fussballschule Linz: (U16 / Jahrgang 2008)
» Mehr Informationen

Fussballschule Linz: (U14 / Jahrgang 2010)
» Mehr Informationen

Fussballschule Linz A: (U13 / Jahrgang 2011)
» Mehr Informationen

Fussballschule Linz B: (U13 / Jahrgang 2011)
» Mehr Informationen

Fussballschule Linz A: (U12 / Jahrgang 2012)
» Mehr Informationen

Fussballschule Linz B: (U12 / Jahrgang 2012)
» Mehr Informationen

Fussballschule Linz A: (U11 / Jahrgang 2013)
» Mehr Informationen

Fussballschule Linz B: (U11 / Jahrgang 2013)
» Mehr Informationen

Fussballschule Linz C: (U11 / Jahrgang 2013)
» Mehr Informationen

Fussballschule Linz: (U10 / Jahrgang 2014)
» Mehr Informationen

Fussballschule Linz A: (U09 / Jahrgang 2015)
» Mehr Informationen

Fussballschule Linz B: (U09 / Jahrgang 2015)
» Mehr Informationen

Fussballschule Linz: (U08 / Jahrgang 2016)
» Mehr Informationen

Fussballschule Linz: (U07 / Jahrgang 2017)
» Mehr Informationen

Fussballschule Linz: (U06 / Jahrgang 2018)
» Mehr Informationen